پنج شنبه, 21 بهمن 1400 ساعت 10:27

درخواست برگزاری دوره

درخواست برگزاری دوره

برگزاری دوره ها، کارگاه ها یا کمپین های اموزشی خود را به ما بسپارید!

آرموک این امکان را فراهم نموده است تا اشخاص حقوقی نظیر شرکت ها، سازمانها و همچنین اشخاص حقیقی نظیر اساتید، مدرسان، براحتی بتوانند دوره ها یا کارگاه های آموزشی خود را در بستر مجازی برگزار کنند.
شما برگزارکنندگان میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر درخواست برگزاری دوره خود را  با کارشناسان آرموک در ارتباط باشید.