دوشنبه, 18 بهمن 1400 ساعت 11:26

آشنایی با آموزش نیروی انسانی

آشنایی با آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی از مهمترین موضوعات در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها به حساب می آید و استمرار آن به پویایی مجموعه و توسعه مهارت های انسانی کمک می کند. کانون زبان ایران نیز در این راستا اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های تعریف شده و همچنین سخنرانی های آموزشی برای منابع انسانی در حوزه کارکنان و مدرسان می نماید.

آموزش های ضمن خدمت کارکنان

دوره های آموزشی کارکنان  به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند:

1.  منظور از آموزش هــای تخصصی، آمـوزش هایـی است که برای کسب  مهارت ها و ارتقاء فعالیت های  تعریف شده در کانون زبان ایران براساس شرح وظایف ارائه می شود؛ نظیر امور ثبت نام، امور مالی، امور زبان آموزان و . . .

2.  منظور از آموزش هـای عمومـی آموزش هـایی اسـت کـه با هدف ارتقاء ویژگی های حرفه ای عمومی همکاران برگزار می شود؛ از قبیل دوره رفتار سازمانی، مدیریت زمان و استرس، رفتار حرفه ای و ...

 

آموزش های ضمن خدمت مدرسان و کارشناسان

     دوره های آموزشی مدرسان  به دو دسته تخصصی وعمومی تقسیم می شوند:

1.  آموزش هــای تخصصی، آمـوزش هایـی است که با دو هدف بازآموزی (مانند مرور روش تدریس، ارزیابی زبان آموزان و ...) و دانش افزایی ( مانند تدریس واژگان، تصحیح خطاها و...) برگزار می شود.

2.   آموزش هـای عمومـی آموزش هـایی اسـت کـه با هدف ارتقاء ویژگی های حرفه ای عمومی مدرسان (مانند روانشناسی تدریس، مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی و ...)  برگزار می شود.

جهت مشاوره یا برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود با گروه آموزشی آرموک در تماس باشید:
12 26 9100 -021