پنج شنبه, 24 تیر 1395 ساعت 11:11

نحوه شناخت و انتخاب نرم افزار مناسب کتابخانه دیجیتال

نحوه شناخت و انتخاب نرم افزار مناسب کتابخانه دیجیتال

انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتال می بایست بر اساس معیارهایی باشد که نیازهای مجموعه را بتواند بصورت کامل پوشش دهد. نیاز هر مجموعه به کتابخانه دیجیتال ممکن است با مجموعه دیگر متفاوت باشد. پس در انتخاب نرم افزار می بایست نیازهای مجموعه ای که درآن فعالیت می کنیم را در نظر بگیریم.در این فیلم آموزشی دکتر مهدی علیپور حافظی نحوه شناخت و انتخاب نرم افزار مناسب برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال رابیان نموده است.

رسانه