اخبار

معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها

معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در پنجمین قسمت این برنامه کتاب شبکه های اجتماعی٬ تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها٬ توسط دکتر امیررضا اصنافی معرفی می شود.

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در چهارمین قسمت این برنامه کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی٬ توسط دکتر سعید رضایی شریف آبادی معرفی می شود.  

با کتاب کتابداران/ دکتر سید مهدی طاهری

با کتاب کتابداران/ دکتر سید مهدی طاهری

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در سومین قسمت این برنامه کتاب فراداده ها٬ موتورهای کاوش و میانکنش پذیری آنها توسط دکتر سید مهدی طاهری معرفی می شود.