اخبار

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها». خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی:« آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» -خرداد و تیر97

کارگاه آموزشی:« آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» -خرداد و تیر97

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی: «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی: «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97