چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:49

معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها

معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در پنجمین قسمت این برنامه کتاب شبکه های اجتماعی٬ تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها٬ توسط دکتر امیررضا اصنافی معرفی می شود.