چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:45

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در چهارمین قسمت این برنامه کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی٬ توسط دکتر سعید رضایی شریف آبادی معرفی می شود.