چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:31

با کتاب کتابداران/ دکتر سید مهدی طاهری

با کتاب کتابداران/ دکتر سید مهدی طاهری

برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در سومین قسمت این برنامه کتاب فراداده ها٬ موتورهای کاوش و میانکنش پذیری آنها توسط دکتر سید مهدی طاهری معرفی می شود.