چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:27

با کتاب کتابداران/ دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری

با کتاب کتابداران/ دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری

با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در دومین قسمت این برنامه٬ کتاب مرجع شناسی عمومی لاتین٬ توسط دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری معرفی می شود.