چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:08

نرم افزار متن باز کتابخانه کوها

نرم افزار متن باز کتابخانه کوها

در قسمت چهارم آرموک تک٬ نرم افزار متن باز کتابخانه ای کوها معرفی شده است.

کوها یک نرم افزار متن باز است که در سال 1999 عرضه شد و یک سیستم کتابخانه ای یکپارچه است.