چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 18:26

تکنولوژی RFID در کتابخانه ها

تکنولوژی RFID در کتابخانه ها

آرموک تک برنامه ای هفتگی است که روزهای پنجشنبه هر هفته با موضوع فناوری در کتابخانه ها منتشر می شود. در قسمت اول برنامه آرموک تک٬ فناوری RFID در کتابخانه کلن آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.